佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(拼音版)

foyuan
foyuan
foyuan
153
文章
0
评论
2020年5月28日16:41:26
评论
8131
xiàliánshìhuì

huì shèng zhòng

shì wén shí zài wáng shě chéng jué shān zhōng qiū zhòng wàn èr qiān rén qiè shèng shén tōng míng yuē zūn zhě jiāo chén zūn zhě shè zūn zhě jiān lián zūn zhě jiā shè zūn zhě ā nán děng ér wéi shàng shǒu yòu yǒu xián wén shū shī xián jié zhōng qiè jiē lái huì

zūn xián èr

yòu xián děng shí liù zhèng shì suǒ wèi shàn wéi huì biàn cái guān zhù shén tōng huá guāng yīng bǎo chuáng zhì shàng gēn xìn huì yuàn huì xiāng xiàng bǎo yīng zhōng zhù zhì xíng jiě tuō ér wéi shàng shǒu

xián gòng zūn xiū xián shì zhī liàng xíng yuàn ān zhù qiè gōng zhōng you shí fāng xíng quán fāng 便 biàn záng jiū jìng àn yuàn liàng shì jiè chéng děng zhèng jué

shě dōu shuài jiàng wáng gōng wèi chū jiā xíng xué dào zuò shì xiàn shùn shì jiān dìng huì xiáng yuàn wēi miào chéng zuì zhèng jué tiān rén guī yǎng qǐng zhuǎn lún cháng yīn jué zhū shì jiān fán nǎo chéng huài zhū qiàn zhuó gòu xiǎn míng qīng bái diào zhòng shēng xuān miào zhù gōng shì tián zhū yào jiù liáo sān shēng guàn dǐng jiē shòu wéi jiào zuò ā cháng xiāng yìng biān zhū xíng chéng shú biān shàn gēn liàng zhū xián gòng niàn zhū shā zhōng jiē néng shì xiàn shàn huàn shī xiàn zhòng xiāng xiāng zhòng shí zhū shì tōng zhū xìng zhòng shēng xiāng gōng yǎng zhū kāi dǎo qún shēng huà xiàn shēn yóu diàng uāng liè jiàn wǎng jiě zhū chán yuǎn chāo shēng wén zhī kōng xiāng yuàn mén shàn fāng 便 biàn xiǎn shì sān chéng zhōng xià ér xiàn miè shēng miè zhū sān qiè tuó luó mén suí shí huá yán sān mèi zǒng chí bǎi qiān sān mèi zhù shēn chán dìng liàng zhū niàn qǐng biàn you qiè biàn cái zhù xián xíng shàn néng fēn bié zhòng shēng yán kāi huà xiǎn shì zhēn shí zhī chāo guò shì jiān zhū suǒ yǒu xīn cháng zhù shì zhī dào qiè wàn suí zài wéi zhū shù lèi zuò qǐng zhī yǒu shòu chí lái shèn shēn zàng zhǒng xìng cháng 使 shǐ jué xìng bēi mǐn yǒu qíng yǎn biàn shòu yǎn è kāi shàn mén zhū zhòng shēng shì ruò zhěng jiē àn huò zhū liàng gōng zhì huì shèng míng

shì děng zhū liàng biān shí lái yòu yǒu qiū bǎi rén qīng xìn shì qiān rén qīng xìn bǎi rén jiè tiān jiè tiān zhū tiān fàn zhòng gòng huì

jiāo yuán sān

ěr shí shì zūn wēi ɡuānɡ rónɡ jīn yòu mínɡ jìnɡ yǐnɡ chànɡ biǎo xiàn ɡuānɡ mínɡ shù qiān bǎi biàn zūn zhě ā nán wéi jīn shì zūn shēn zhū ɡēn yuè qīnɡ jìnɡ ɡuānɡ yán wēi wēi bǎo chà zhuānɡ yán cónɡ lái suǒ wèi cénɡ jiàn zhān yǎnɡ shēnɡ yǒu xīn cónɡ zuò piān tǎn yòu jiān chánɡ ɡuì zhǎnɡ ér bái yán shì zūn jīn dìnɡ zhù zhù zhū suǒ zhù dǎo shī zhī xínɡ zuì shènɡ zhī dào lái xiàn zài xiānɡ niàn wéi niàn ɡuò wèi lái zhū wéi niàn xiàn zài fānɡ zhū ɡù wēi shén xiǎn 耀 yào ɡuānɡ ruì shū miào nǎi ěr yuàn wéi xuān shuō

shì shì zūn ɡào ā nán yán shàn zāi shàn zāi wéi āi mǐn yào zhū zhònɡ shēnɡ ɡù nénɡ wèn shì wēi miào zhī jīn wèn shènɡ ɡōnɡ yǎnɡ tiān xià ā luó hàn zhī shī lèi jié zhū tiān rén mín yuān fēi dònɡ zhī lèi ɡōnɡ bǎi qiān wàn bèi ɡù dānɡ lái zhū tiān rén mín qiè hán línɡ jiē yīn wèn ér tuō ɡù ā nán lái jìn bēi jīn āi sān jiè suó chū xìnɡ shì ɡuānɡ chǎn dào jiào zhěnɡ qún ménɡ huì zhēn shí zhī nán zhí nán jiàn yōu tán huā yǒu chū xiàn jīn suǒ wèn duō suǒ ráo ā nán dānɡ zhī lái zhènɡ jié zhì nán liánɡ yǒu zhànɡ ài nénɡ niàn qǐnɡ zhù liànɡ 亿 jié shēn zhū ɡēn yǒu zēnɡ jiǎn suó zhě lái dìnɡ huì jiū chànɡ qiè ér zuì shènɡ zɑi ɡù ā nán tīnɡ shàn niàn zhī dānɡ wéi fēn bié jiě shuō

zànɡ yīn

ɡào ā nán ɡuò liànɡ yānɡ shù jié yǒu chū shì mínɡ shì jiān zɑi wánɡ lái yìnɡ ɡònɡ děnɡ zhènɡ jué mínɡ xínɡ shàn shì shì jiān jiě shànɡ shì diào zhànɡ fu tiān rén shī shì zūn zài shì jiào shòu shí èr jié shí wéi zhū tiān shì rén mín shuō jīnɡ jiǎnɡ dào yǒu ɡuó zhǔ mínɡ shì ráo wánɡ wén shuō huān kāi jiě xún shànɡ zhēn zhènɡ dào ɡuó juān wánɡ xínɡ zuò shā mén hào yuē zànɡ xiū dào ɡāo cái yǒnɡ zhé shì chāo xìn jiě mínɡ jiē yòu yǒu shū shènɡ xínɡ yuàn niàn huì zēnɡ shànɡ xīn jiān ɡù dònɡ xiū xínɡ jīnɡ jìn nénɡ zhě wǎnɡ suǒ dǐnɡ chánɡ ɡuì xiànɡ zhǎnɡ ɡā zàn 广 ɡuǎnɡ yuàn sònɡ yuē

lái wēi miào duān yán qiè shì jiān yǒu děnɡ ɡuānɡ mínɡ liànɡ zhào shí fānɡ yuè huǒ zhū jiē yào shì zūn nénɡ yǎn yīn shēnɡ yǒu qínɡ ɡè ɡè suí lèi jiě yòu nénɡ xiàn miào shēn 使 shǐ zhònɡ shēnɡ suí lèi jiàn yuàn qīnɡ jìnɡ shēnɡ yīn biān jiè xuān yánɡ jiè dìnɡ jīnɡ jìn mén tōnɡ shèn shēn wēi miào zhì huì 广 ɡuǎnɡ shēn hǎi nèi xīn qīnɡ jìnɡ jué chén láo chāo ɡuò biān è mén dào jiū jìnɡ àn mínɡ tān chēn jiē yǒnɡ huò jìn ɡuò wánɡ sān mèi ɡuò liànɡ wéi qún shēnɡ dǎo shī nénɡ jiù qiè zhū shì jiān shēnɡ lǎo bìnɡ zhònɡ nǎo chánɡ xínɡ shī jiè rěn jīnɡ jìn dìnɡ huì liù luó wèi yǒu qínɡ lìnɡ zhī zhě 使 shǐ chénɡ jiǎ lìnɡ ɡōnɡ yǎnɡ hénɡ shā shènɡ jiān yǒnɡ qiú zhènɡ jué yuàn dānɡ ān zhù sān hénɡ fànɡ ɡuānɡ mínɡ zhào qiè ɡǎn 广 ɡuǎnɡ qīnɡ jìnɡ shū shènɡ zhuānɡ yán děnɡ lún lún huí zhū zhònɡ shēnɡ lèi shēnɡ chà shòu ān chánɡ yùn xīn yǒu qínɡ jìn biān zhònɡ shēnɡ xínɡ jué dìnɡ jiān ɡù wéi shènɡ zhì nénɡ zhènɡ zhī zònɡ 使 shǐ shēn zhǐ zhū zhōnɡ shì yuàn xīn yǒnɡ 退 tuì

zhì xīn jīnɡ jìn  

cánɡ qiū shuō ér bái yán jīn wéi dào shànɡ zhènɡ jiào zhī xīn yuàn zuò lìnɡ yuàn wéi 广 ɡuǎnɡ xuān jīnɡ dānɡ fènɡ chí xiū xínɡ zhū qín shēnɡ ɡēn běn chénɡ shànɡ zhènɡ děnɡ zhènɡ jiào lìnɡ zuò shí zhì huì ɡuānɡ mínɡ suǒ ɡuó jiào shòu mínɡ zi jiē wén shí fānɡ zhū tiān rén mín yuān lèi lái shēnɡ ɡuó zuò shì yuàn dōu shènɡ shù zhū ɡuó zhě nìnɡ fǒu

shì jiān zɑi wánɡ wéi zànɡ ér shuō jīnɡ yán hǎi rén dǒu liánɡ jīnɡ jié shù shànɡ qiónɡ rén yǒu zhì xīn qiú dào jīnɡ jìn zhǐ huì dānɡ ɡuǒ yuàn wéi xiū fānɡ 便 biàn ér nénɡ chénɡ jiù chà zhuānɡ yán suǒ xiū xínɡ dānɡ zhī qīnɡ jìnɡ ɡuó yīnɡ shè zànɡ bái yán hónɡ shēn fēi jìnɡ jiè wéi yuàn lái yīnɡ zhènɡ biàn zhī 广 ɡuǎnɡ yǎn zhū liànɡ miào chà ruò wén shì děnɡ wéi xiū shì mǎn suǒ yuàn shì jiān zɑi wánɡ zhī ɡāo mínɡ zhì yuàn shēn 广 ɡuǎnɡ wéi xuān shuō èr bǎi shí 亿 zhū chà ɡōnɡ yán jìnɡ 广 ɡuǎnɡ yuán mǎn zhī xiānɡ yīnɡ xīn yuàn xiàn zhī shuō shì shí jīnɡ qiān 亿 suì ěr shí zànɡ wén suǒ shuō jiē jiàn shànɡ shū shènɡ zhī yuàn tiān rén shàn è ɡuó miào wéi jiū jìnɡ 便 biàn xīn xuǎn suǒ jié yuàn jīnɡ qín qiú suǒ ɡōnɡ shèn bǎo chí xiū ɡōnɡ mǎn jié èr shí zhī ɡōnɡ zhuānɡ yán zhī shì mínɡ liǎo tōnɡ chà suǒ shè ɡuó chāo ɡuò shè shòu shì zɑi wánɡ lái suǒ shǒu rào sān zhǎnɡ ér zhù bái yán shì zūn chénɡ jiù zhuānɡ yán qīnɡ jìnɡ zhī xínɡ yán shàn zāi jīn zhènɡ shì shí yīnɡ shuō lìnɡ zhònɡ huān lìnɡ zhònɡ wén shì shàn nénɡ chà xiū shè shòu mǎn liànɡ yuàn

shì yuàn liù 

zànɡ bái yán wéi yuàn shì zūn tīnɡ chá)

ruò zhènɡ shànɡ chénɡ zhènɡ jué suǒ chà liànɡ ɡōnɡ zhuānɡ yán yǒu 饿 è ɡuǐ qín shòu yuān fēi dònɡ zhī lèi suó yǒu qiè zhònɡ shēnɡ yàn luó jiè sān è dào zhōnɡ lái shēnɡ chà shòu huà chénɡ ā nòu duō luó sān miǎo sān ɡènɡ duò è shì yuàn nǎi zuò shì yuàn shànɡ zhènɡ jué (一、国无恶道愿;二、不堕恶趣愿;)

zuò shí shí fānɡ shì jiè suó yǒu zhònɡ shēnɡ lìnɡ shēnɡ chà jiē zhēn jīn shēn sān shí èr zhǒnɡ zhànɡ xiānɡ duān zhènɡ jìnɡ jié tónɡ lèi ruò xínɡ mào chā bié yǒu hǎo chǒu zhě zhènɡ jué (三、身悉金色愿;四、三十二相愿;五、身无差别愿;)

zuò shí suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě zhī liànɡ jié shí 宿 mìnɡ suǒ zuò shàn è jiē nénɡ dònɡ shì chè tīnɡ zhī shí fānɡ lái xiàn zài zhī shì shì yuàn zhènɡ jué (六、宿命通愿;七、天眼通愿;八、天耳通愿;)

zuò shí suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě jiē xīn zhì tōnɡ ruò zhī 亿 yóu bǎi qiān chà zhònɡ shēnɡ xīn niàn zhě zhènɡ jué (九、他心通愿;)

zuò shí suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě jiē shén tōnɡ zɑi luó duō niàn qǐnɡ nénɡ chāo ɡuò 亿 yóu bǎi qiān chà zhōu biàn xún ɡōnɡ yǎnɡ zhū zhě zhènɡ jué (十、神足通愿;十一、遍供诸佛愿;)

zuò shí suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě yuǎn fēn bié zhū ɡēn jìnɡ ruò jué dìnɡ chénɡ děnɡ zhènɡ jué zhènɡ niè pán zhě zhènɡ jué (十二、定成正觉愿;)

zuò shí ɡuānɡ mínɡ liànɡ zhào shí fānɡ jué shènɡ zhū shènɡ yuè zhī mínɡ qiān wàn 亿 bèi ruò yǒu zhònɡ shēnɡ jiàn ɡuānɡ mínɡ zhào chù shēn ān xīn zuò shàn lái shēnɡ ɡuó ruò ěr zhě zhènɡ jué (十三、光明无量愿;十四、触光安乐愿;)

zuò shí 寿 shòu mìnɡ liànɡ ɡuó zhōnɡ shēnɡ wén tiān rén shù 寿 shòu mìnɡ jiē liànɡ jiǎ lìnɡ sān qiān qiān shì jiè zhònɡ shēnɡ chénɡ yuán jué bǎi qiān jié ɡònɡ xiào ruò nénɡ zhī liànɡ shù zhě zhènɡ jué (十五、寿命无量愿;十六、声闻无数愿;)

zuò shí shí fānɡ shì jiè liànɡ chà zhōnɡ shù zhū ruò ɡònɡ chēnɡ tàn mínɡ shuō ɡōnɡ ɡuó zhī shàn zhě zhènɡ jué (十七、诸佛称叹愿;)

zuò shí shí fānɡ zhònɡ shēnɡ wén mínɡ hào zhì xīn xìn suǒ yǒu shàn ɡēn xīn xīn huí xiànɡ yuàn shēnɡ ɡuó nǎi zhì shí niàn ruò shēnɡ zhě zhènɡ jué wéi chú fěi bànɡ zhènɡ (十八、十念必生愿;)

zuò shí shí fānɡ zhònɡ shēnɡ wén mínɡ hào xīn xiū zhū ɡōnɡ fènɡ xínɡ liù luó jiān ɡù 退 tuì shàn ɡēn huí xiànɡ yuàn shēnɡ ɡuó xīn niàn zhòu duàn lín 寿 shòu zhōnɡ shí zhū zhònɡ yínɡ xiàn qián jīnɡ jiān shēnɡ chà zuò ā wéi yuè zhì shì yuàn zhènɡ jué (十九、闻名发心愿;二十、临终接引愿;)

zuò shí shí fānɡ zhònɡ shēnɡ wén mínɡ hào niàn ɡuó xīn jiān ɡù 退 tuì zhí zhònɡ běn zhì xīn huí xiànɡ shēnɡ suí zhě ruò yǒu 宿 è wén mínɡ zi huǐ ɡuò wéi dào zuò shàn 便 biàn chí jīnɡ jiè yuàn shēnɡ chà mìnɡ zhōnɡ ɡènɡ sān è dào shēnɡ ɡuó ruò ěr zhě zhènɡ jué (二十一、悔过得生愿;)

zuò shí ɡuó ruò yǒu rén wén mínɡ zi qīnɡ jìnɡ xìn xīn yàn huàn shēn yuàn shēnɡ ɡuó mìnɡ zhōnɡ huà nán lái chà shí fānɡ shì jiè zhū zhònɡ shēnɡ lèi shēnɡ ɡuó zhě jiē bǎo chí lián huá zhōnɡ huà shēnɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (二十二、国无女人愿;二十三、厌女转男愿;二十四、莲华化生愿;)

zuò shí shí fānɡ zhònɡ shēnɡ wén mínɡ zi huān xìn bài ɡuī mìnɡ qīnɡ jìnɡ xīn xiū xínɡ zhū tiān shì rén zhì jìnɡ ruò wén mínɡ 寿 shòu zhōnɡ zhī hòu shēnɡ zūn ɡuì jiā zhū ɡēn quē chánɡ xiū shū shènɡ fàn xínɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (二十五、天人礼敬愿;二十六、闻名得福愿;二十七、修殊胜行愿;)

zuò shí ɡuó zhōnɡ shàn mínɡ suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě jiē tónɡ xīn zhù dìnɡ yǒnɡ nǎo xīn qīnɡ liánɡ suǒ shòu kuài yóu lòu jìn qiū ruò xiǎnɡ niàn tān shēn zhě zhènɡ jué (二十八、国无不善愿;二十九、住正定聚愿;三十、乐如漏尽愿;三十一、不贪计身愿;)

zuò shí shēnɡ ɡuó zhě shàn ɡēn liànɡ jiē jīn ɡānɡ luó yán shēn jiān ɡù zhī shēn dǐnɡ jiē yǒu ɡuānɡ mínɡ zhào 耀 yào chénɡ jiù qiè zhì huì huò biān biàn cái shàn tán zhū yào shuō jīnɡ xínɡ dào zhōnɡ shēnɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (三十二、那罗延身愿;三十三、光明慧辩愿;三十四、善谈法要愿;)

zuò shí suó yǒu zhònɡ shēnɡ shēnɡ ɡuó zhě jiū jìnɡ zhì shēnɡ chù chú běn yuàn wéi zhònɡ shēnɡ ɡù bèi hónɡ shì kǎi jiào huà qiè yǒu qínɡ jiē xìn xīn xiū hánɡ xínɡ xián dào suī shēnɡ fānɡ shì jiè yǒnɡ è huò yào shuō huò yào tīnɡ huò xiàn shén suí xiū yuán mǎn ruò ěr zhě zhènɡ jué (三十五、一生补处愿;三十六、教化随意愿;)

zuò shí shēnɡ ɡuó zhě suǒ yǐn shí fu zhónɡ zhǒnɡ ɡònɡ suí zhì mǎn yuàn shí fānɡ zhū yīnɡ niàn shòu ɡōnɡ yǎnɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (三十七、衣食自至愿;三十八、应念受供愿;)

zuò shí ɡuó zhōnɡ wàn yán jìnɡ ɡuānɡ xínɡ shū qiónɡ wēi miào nénɡ chēnɡ liànɡ zhū zhònɡ shēnɡ suī tiān yǎn yǒu nénɡ biàn xínɡ ɡuānɡ xiānɡ mínɡ shù zǒnɡ xuān shuō zhě zhènɡ jué (三十九、庄严无尽愿;)

zuò shí ɡuó zhōnɡ liànɡ shù ɡāo huò bǎi qiān yóu xún dào chǎnɡ shù ɡāo bǎi wàn zhū zhōnɡ suī yǒu shàn ɡēn liè zhě nénɡ le zhī jiàn zhū jìnɡ ɡuó zhuānɡ yán bǎo shù jiān jiàn yóu mínɡ jìnɡ miàn xiànɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (四十、无量色树愿;四十一、树现佛刹愿;)

zuò shí suǒ chà 广 ɡuǎnɡ yán jìnɡ ɡuānɡ yínɡ jìnɡ chè zhào shí fānɡ liànɡ shù zhū shì jiè zhònɡ shēnɡ zhě shēnɡ yǒu xīn ruò ěr zhě zhènɡ jué (四十二、彻照十方愿;)

zuò shí xià cónɡ shànɡ zhì kōnɡ ɡōnɡ 殿 diàn lóu ɡuān chí liú huá shù ɡuó suǒ yǒu qiè wàn jiē liànɡ bǎo xiānɡ chénɡ xiānɡ xūn shí fānɡ shì jiè zhònɡ shēnɡ wén zhě jiē xiū xínɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (四十三、宝香普熏愿;)

zuò shí shí fānɡ chà zhū zhònɡ wén mínɡ jiē dǎi qīnɡ jìnɡ jiě tuō děnɡ sān mèi zhū shēn zǒnɡ chí zhù sān zhì chénɡ dìnɡ zhōnɡ chánɡ ɡònɡ liànɡ biān qiè zhū shī dìnɡ ruò ěr zhě zhènɡ jué (四十四、普等三昧愿;四十五、定中供佛愿;)

zuò shí fānɡ shì jiè zhū zhònɡ wén mínɡ zhě zhènɡ shēnɡ huò tuó luó qīnɡ jìnɡ huān pínɡ děnɡ zhù xiū xínɡ běn yìnɡ shí huò èr sān rěn zhū nénɡ xiàn zhènɡ 退 tuì zhuǎn zhě zhènɡ jué (四十六、获陀罗尼愿;四十七、闻名得忍愿;四十八、现证不退愿。)

  chénɡ zhènɡ jué

ɡào ā nán ěr shí zànɡ qiū shuō yuàn sònɡ yuē

jiàn chāo shì zhì zhì shànɡ dào yuàn mǎn shì chénɡ děnɡ jué wéi shī zhǔ zhū qiónɡ lìnɡ zhū qún shēnɡ chánɡ yōu nǎo chū shēnɡ zhònɡ shàn ɡēn chénɡ jiù ɡuǒ ruò chénɡ zhènɡ jué mínɡ liànɡ 寿 shòu zhònɡ shēnɡ wén hào lái chà zhōnɡ jīn shēn miào xiānɡ yuán mǎn bēi xīn zhū qún pǐn shēn zhènɡ niàn jìnɡ huì xiū fàn xínɡ yuàn zhì huì ɡuānɡ zhào shí fānɡ chà xiāo chú sān ɡòu mínɡ mínɡ zhònɡ è nán shě sān miè zhū fán nǎo àn kāi zhì huì yǎn huò ɡuānɡ mínɡ shēn zhū è dào tōnɡ shàn mén wéi zhònɡ kāi cánɡ 广 ɡuǎnɡ shī ɡōnɡ bǎo ài zhì suǒ xínɡ mǐn xínɡ chánɡ zuò tiān rén shī wéi sān jiè xiónɡ shuō shī zi hǒu 广 ɡuǎnɡ zhū yǒu qínɡ yuán mǎn suǒ yuàn qiè jiē chénɡ yuàn ruò ɡuǒ qiān yīnɡ ɡǎn dònɡ kōnɡ zhū tiān shén dānɡ zhēn miào huá

ɡào ā nán zàng qiū shuō sònɡ yìnɡ shí liù zhǒnɡ zhèn dònɡ tiān miào huá sàn shànɡ rán yīn kōnɡ zhōnɡ zàn yán jué dìnɡ chénɡ shànɡ zhènɡ jué

ɡōnɡ lèi  

ā nán zànɡ qiū shì zɑi wánɡ lái qián zhū tiān rén zhònɡ zhī zhōnɡ hónɡ shì yuàn zhù zhēn shí huì yónɡ měnɡ jīnɡ jìn xiànɡ zhuān zhì zhuānɡ yán miào suǒ xiū ɡuó kāi kuò 广 ɡuǎnɡ chāo shènɡ miào jiàn chánɡ rán shuāi biàn liànɡ jié zhí xínɡ tān chēn chī zhū xiǎnɡ zhuó shēnɡ xiānɡ wèi chù dàn niàn ɡuò zhū suǒ xiū shàn ɡēn xínɡ jìnɡ xínɡ yuǎn wànɡ zhēn mén zhí zhònɡ běn zhònɡ shǎo zhī zhuān qiú bái huì qún shēnɡ zhì yuàn juàn rěn chénɡ jiù zhū yǒu qínɡ chánɡ 怀 huái rěn yán ài quàn jìn ɡōnɡ jìnɡ sān bǎo fènɡ shì shī zhǎnɡ yǒu wěi chǎn zhī xīn zhuānɡ yán zhònɡ xínɡ ɡuǐ fàn ɡuān huà sān mèi chánɡ shàn kǒu ɡuò shàn shēn shī shàn qīnɡ jìnɡ rǎn suó yǒu ɡuó chénɡ luò juàn shǔ zhēn bǎo dōu suǒ zhù hénɡ shī chí jiè rěn jīnɡ jìn chán dìnɡ zhì huì liù zhī xínɡ jiào huà ān zhònɡ shēnɡ zhù shànɡ zhēn zhènɡ zhī dào yóu chénɡ shì zhū shàn ɡēn ɡù suǒ shēnɡ zhī chù liànɡ bǎo zànɡ rán yīnɡ huò wéi zhánɡ zhě shì háo xìnɡ zūn ɡuì huò wéi chà ɡuó wánɡ zhuǎn lún shènɡ huò wéi liù tiān zhǔ nǎi zhì fàn wánɡ zhū suǒ zūn zhònɡ ɡōnɡ yǎnɡ wèi cénɡ jiān duàn shì ɡōnɡ shuō nénɡ jìn shēn kǒu chánɡ chū liànɡ miào xiānɡ yóu zhān tán yōu luó huá xiānɡ xūn liànɡ shì jiè suí suǒ shēnɡ chù xiānɡ duān yán sān shí èr xiānɡ shí zhǒnɡ hǎo jiē shǒu zhōnɡ chánɡ chū jìn zhī bǎo zhuānɡ yán zhī qiè suǒ zuì shànɡ zhī yǒu qínɡ yóu shì yīn yuán nénɡ lìnɡ liànɡ zhònɡ shēnɡ jiē ā nòu duō luó sān miǎo sān

yuán mǎn chénɡ jiù jiǔ 

ɡào ā nán zànɡ qiū xiū xínɡ ɡōnɡ lèi liànɡ biān qiè ér zɑi fēi shì yán fēn bié zhī suǒ nénɡ zhī suǒ shì yuàn yuán mǎn chénɡ jiù shí ān zhù zhuānɡ yán wēi 广 ɡuǎnɡ qīnɡ jìnɡ ā nán wén suǒ shuō bái shì zūn yán zànɡ chénɡ zhě wéi shì ɡuò wèi lái wéi jīn xiàn zài fānɡ shì jiè shì zūn ɡào yán lái lái suǒ lái suǒ shēnɡ miè fēi ɡuò xiàn wèi lái dàn chóu yuàn shēnɡ xiàn zài 西 fānɡ yán bǎi qiān zhī yóu chà yǒu shì jiè mínɡ yuē zànɡ chénɡ hào ā tuó chénɡ lái jīn shí jié jīn xiàn zài shuō yǒu liànɡ shù shēnɡ wén zhī zhònɡ ɡōnɡ jìnɡ wéi rǎo

jiē yuàn zuò shí 

shuō ē tuó wéi qiú shì yuàn shí ā shé wánɡ bǎi zhánɡ zhě wén zhī jiē huān ɡè chí jīn huá ɡài dào qián zuò huá ɡài shànɡ què zuò miàn tīnɡ jīnɡ xīn zhōnɡ yuàn yán lìnɡ děnɡ zuò shí jiē ā tuó zhī zhī ɡào zhū qiū shì wánɡ děnɡ hòu dànɡ zuò qián shì zhù dào shù jié lái ɡōnɡ yǎnɡ bǎi 亿 jiā shí děnɡ wéi jīn ɡōnɡ yǎnɡ xiānɡ zhí shí zhū qiū wén yán zhě dài zhī huān

  ɡuó jiè yán jìnɡ shí

ā nán jiè liànɡ ɡōnɡ zhuānɡ yán yǒnɡ zhònɡ zhū nán è nǎo zhī mínɡ shí hán shǔ mínɡ zhī xiǎo jiānɡ hǎi qiū línɡ kēnɡ kǎn jīnɡ shā tiě wéi shí děnɡ shān wéi rán bǎo huánɡ jīn wéi kuān 广 ɡuǎnɡ pínɡ zhènɡ xiàn wēi miào qīnɡ jìnɡ zhuānɡ yán chāo shí fānɡ qiè shì jiè ā nán wén bái shì zūn yán ruò ɡuó shān tiān wánɡ tiān dāo tiān ér zhù ɡào ā nán dōu nǎi zhì jiè qiè zhū tiān ér zhù ā nán bái yán suǒ zhì ā nán zhī shēn ɡuǒ bào zhònɡ shēnɡ bào zhònɡ shēnɡ shàn ɡēn zhū shènɡ zhū shì jiè ɡuó zhònɡ shēnɡ ɡōnɡ shàn zhù hánɡ shén ɡù nénɡ ěr ěr ā nán bái yán yīn ɡuǒ bào shí suǒ huò dàn wéi jiānɡ lái zhònɡ shēnɡ chú wǎnɡ ɡù wèn

ɡuānɡ mínɡ biàn zhào shí èr 

ɡào ā nán ē tuó wēi shén ɡuānɡ mínɡ zuì zūn shí fānɡ zhū suǒ nénɡ biàn zhào dōnɡ fānɡ hénɡ shā chà nán 西 běi fānɡ wéi shànɡ xià shì ruò huà dǐnɡ shànɡ yuán ɡuānɡ huò èr sān yóu xún huò bǎi qiān wàn 亿 yóu xún zhū ɡuānɡ mínɡ huò zhào èr chà huò zhào bǎi qiān chà wéi ē tuó ɡuānɡ mínɡ zhào liànɡ biān shù chà zhū ɡuānɡ mínɡ suǒ zhào yuǎn jìn běn qián shì qiú dào suǒ yuàn ɡōnɡ xiǎo tónɡ zhì zuò shí ɡè zhī zɑi suǒ zuò wéi ē tuó ɡuānɡ mínɡ shàn hǎo shènɡ yuè zhī mínɡ qiān 亿 wàn bèi ɡuānɡ zhōnɡ zūn zhōnɡ zhī wánɡ shì ɡù liànɡ 寿 shòu hào liànɡ ɡuānɡ hào biān ɡuānɡ ài ɡuānɡ děnɡ ɡuānɡ hào zhì huì ɡuānɡ chánɡ zhào ɡuānɡ qīnɡ jìnɡ ɡuānɡ huān ɡuānɡ jiě tuō ɡuānɡ ān yǐn ɡuānɡ chāo yuè ɡuānɡ ɡuānɡ shì ɡuānɡ mínɡ zhào shí fānɡ qiè shì jiè yǒu zhònɡ shēnɡ ɡuānɡ zhě ɡòu miè shàn shēnɡ shēn róu ruǎn ruò zài sān zhī chù jiàn ɡuānɡ mínɡ jiē xiū xi mìnɡ zhōnɡ jiē xiè tuō ruò yǒu zhònɡ shēnɡ wén ɡuānɡ mínɡ wēi shén ɡōnɡ chēnɡ shuō zhì xīn duàn suí suǒ yuàn shēnɡ ɡuó

 寿 shòu zhònɡ liànɡ shí sān

ā nán liànɡ 寿 shòu 寿 shòu mìnɡ chánɡ jiǔ chēnɡ yòu yǒu shù shēnɡ wén zhī zhònɡ shén zhì dònɡ wēi zɑi nénɡ zhǎnɡ zhōnɡ chí qiè shì jiè zhōnɡ jiān lián shén tōnɡ sān qiān qiān shì jiè suó yǒu qiè xīnɡ 宿 xiù zhònɡ shēnɡ zhòu zhī shù jiá 使 shǐ shí fānɡ zhònɡ shēnɡ chénɡ yuán jiào yuán jiào 寿 shòu wàn 亿 suì shén tōnɡ jiē jiān lián jìn 寿 shòu mìnɡ jié zhì ɡònɡ tuī suàn huì zhōnɡ shēnɡ wén zhī shù qiān wàn fēn zhōnɡ fēn hǎi shēn 广 ɡuǎnɡ biān shè máo wéi bǎi fēn suì wēi chén máo chén zhān hǎi máo chén shuǐ hǎi shú duō ā nán jiān lián děnɡ suǒ zhī shù zhě máo chén shuǐ suǒ wèi zhī zhě hǎi shuǐ 寿 shòu liànɡ zhū shēnɡ wén tiān rén 寿 shòu liànɡ ěr fēi suàn ji zhī suǒ nénɡ zhī

  bǎo shù biàn ɡuó shí

lái ɡuó duō zhū bǎo shù huò chún jīn shù chún bái yín shù liú shù shuǐ jīnɡ shù shù měi shù nǎo shù wéi bǎo chénɡ bǎo huò yǒu èr bǎo sān bǎo nǎi zhì bǎo zhuǎn ɡònɡ chénɡ ɡēn jīnɡ zhī ɡān bǎo suǒ chénɡ huá ɡuǒ shí bǎo huà zuò huò yǒu bǎo shù huánɡ jīn wéi ɡēn bái yín wéi shēn liú wéi zhī shuǐ jīnɡ wéi shāo wéi měi wéi huá nǎo wéi ɡuǒ zhū shù yǒu bǎo wéi ɡēn ɡān zhī huá ɡuǒ zhónɡ zhǒnɡ ɡònɡ chénɡ ɡè xínɡ hánɡ hánɡ xiānɡ zhí jīnɡ jīnɡ xiānɡ wànɡ zhī xiānɡ xiànɡ huá shí xiānɡ dānɡ rónɡ ɡuānɡ yào shènɡ shì qīnɡ fēnɡ shí chū yīn shēnɡ wēi miào ɡōnɡ shānɡ rán xiānɡ shì zhū bǎo shù zhōu biàn ɡuó

dào chǎnɡ shí  

yòu dào chǎnɡ yǒu shù ɡāo bǎi wàn běn zhōu wéi qiān yóu xún zhī èr shí wàn qiè zhònɡ bǎo rán chénɡ huá ɡuǒ rónɡ ɡuānɡ huī biàn zhào yǒu hónɡ 绿 qīnɡ bái zhū bǎo zhònɡ bǎo zhī wánɡ wéi yīnɡ luò yún bǎo suǒ shì zhū bǎo zhù jīn zhū línɡ duó zhōu tiáo jiān zhēn miào bǎo wǎnɡ luó shànɡ bǎi qiān wàn xiānɡ yìnɡ shì liànɡ ɡuānɡ yán zhào 耀 yào qiè zhuānɡ yán suí yīnɡ ér xiàn wēi fēnɡ dònɡ chuī zhū zhī yǎn chū liànɡ miào yīn shēnɡ shēnɡ liú biàn zhū ɡuó qīnɡ chànɡ āi liànɡ wēi miào shí fānɡ shì jiè yīn shēnɡ zhī zhōnɡ zuì wéi ruò yǒu zhònɡ shēnɡ shù wén shēnɡ xiù xiānɡ chánɡ ɡuǒ wèi chù ɡuānɡ yǐnɡ niàn shù ɡōnɡ jiē liù ɡēn qīnɡ chè zhū nǎo huàn zhù 退 tuì zhuǎn zhì chénɡ dào yóu jiàn shù ɡù huò sān zhǒnɡ rěn yīn xiǎnɡ rěn èr róu shùn rěn sān zhě shēnɡ rěn ɡào ā nán shì chà huá ɡuǒ shù zhū zhònɡ shēnɡ ér zuò shì jiē liànɡ 寿 shòu wēi shén ɡù běn yuàn ɡù mǎn yuàn ɡù mínɡ liǎo jiān ɡù jiū jìnɡ yuàn ɡù

  tánɡ shě lóu ɡuān shí liù

yòu liànɡ 寿 shòu jiǎnɡ tánɡ jīnɡ shě lóu ɡuān lán shǔn jiē bǎo rán huà chénɡ yǒu bái zhū wéi jiāo luò mínɡ miào zhū zhònɡ suǒ ɡōnɡ 殿 diàn shì zhōnɡ yǒu zài jiǎnɡ jīnɡ sònɡ jīnɡ zhě yǒu zài shòu jīnɡ tīnɡ jīnɡ zhě yǒu zài jīnɡ xínɡ zhě dào zuò chán zhě yǒu zài kōnɡ jiǎnɡ sònɡ shòu tīnɡ zhě jīnɡ xínɡ dào zuò chán zhě huò tuó huán huò tuó hán huò ā hán ā luó hàn wèi ā wéi yuè zhì zhě ā wéi yuè zhì ɡè niàn dào shuō dào xínɡ dào huān

  quán chí ɡōnɡ shí

yòu jiǎnɡ tánɡ zuǒ yòu quán chí jiāo liú zònɡ 广 ɡuǎnɡ shēn qiǎn jiē ɡè děnɡ huò shí yóu xún èr shí yóu xún nǎi zhì bǎi qiān yóu xún zhàn rán xiānɡ jié ɡōnɡ àn biān shù zhān tán xiānɡ shù xiánɡ ɡuǒ shù huá ɡuǒ hénɡ fānɡ ɡuānɡ mínɡ zhào 耀 yào xiū tiáo jiāo chí chū zhónɡ zhǒnɡ xiānɡ shì nénɡ suí fēnɡ sàn 沿 yán shuǐ liú fēn yòu chí shì bǎo jīn shā yōu luó huá tán huá móu tóu huá fēn tuó huá ɡuānɡ mào shuǐ shànɡ ruò zhònɡ shēnɡ ɡuò shuǐ zhì zhě zhì zhě zhì yāo zhì jǐnɡ zhě huò ɡuàn shēn huò lěnɡ zhě wēn zhě liú zhě huǎn liú zhě shuǐ suí zhònɡ shēnɡ yi kāi shén yuè jìnɡ ruò xínɡ bǎo shā yìnɡ chè shēn zhào wēi lán huí zhuǎn xiānɡ ɡuàn zhù yánɡ liànɡ wēi miào yīn shēnɡ huò wén sēnɡ shēnɡ luó shēnɡ zhǐ jìnɡ shēnɡ shēnɡ miè shēnɡ shí wèi shēnɡ huò wén xìnɡ zuò shēnɡ bēi shě shēnɡ ɡān ɡuàn dǐnɡ shòu wèi shēnɡ wén shì zhónɡ zhǒnɡ shēnɡ xīn qīnɡ jìnɡ zhū fēn bié zhènɡ zhí pínɡ děnɡ chénɡ shú shàn ɡēn suí suǒ wén xiānɡ yīnɡ yuàn wén zhě zhé wén zhī suǒ wén liǎo suǒ wén yǒnɡ 退 tuì ā nòu duō luó sān miǎo sān xīn shí fānɡ shì jiè zhū wǎnɡ shēnɡ zhě jiē bǎo chí lián huá zhōnɡ rán huà shēnɡ shòu qīnɡ zhī shēn zhī wén sān è nǎo nán zhī mínɡ shànɡ jiǎ shè kuànɡ shí dàn yǒu rán kuài zhī yīn shì ɡù ɡuó mínɡ wéi

chāo shì yǒu shí  

ɡuó suó yǒu zhònɡ shēnɡ rónɡ wēi miào chāo shì yǒu xián tónɡ lèi chā bié xiānɡ dàn yīn shùn fānɡ ɡù yǒu tiān rén zhī mínɡ ɡào ā nán shì jiān pín rén zài wánɡ biān miàn mào xínɡ zhuànɡ nìnɡ lèi wánɡ ruò zhuǎn lún shènɡ wánɡ wéi lòu yóu rén zài wánɡ biān zhuǎn lún shènɡ wánɡ wēi xiānɡ zhī dāo tiān wánɡ yòu chǒu liè jiǎ lìnɡ shì liù tiān suī bǎi qiān bèi xiānɡ lèi liù tiān wánɡ ruò ɡuó zhōnɡ shēnɡ wén ɡuānɡ yán rónɡ suī wàn 亿 bèi xiānɡ dǎi suǒ chù ɡōnɡ 殿 diàn fu yǐn shí yóu huà zɑi tiān wánɡ zhì wēi jiē wèi shén tōnɡ biàn huà qiè tiān rén wéi bǎi qiān wàn 亿 bèi ā nán yīnɡ zhī liànɡ 寿 shòu ɡuó shì ɡōnɡ zhuānɡ yán

shòu yònɡ shí jiǔ 

shì jiè suó yǒu zhònɡ shēnɡ huò shēnɡ huò xiàn shēnɡ huò dānɡ shēnɡ jiē shì zhū miào shēn xínɡ mào duān yán liànɡ zhì huì mínɡ liǎo shén tōnɡ zɑi shòu yònɡ zhónɡ zhǒnɡ qiè fēnɡ ɡōnɡ 殿 diàn shì xiānɡ huā fān ɡài zhuānɡ yán zhī suí suǒ jiē niàn ruò shí shí bǎo rán zài qián bǎi wèi yǐn shí rán yínɡ mǎn suī yǒu shí shí shí zhě dàn jiàn wén xiānɡ wéi shí zēnɡ zhǎnɡ ér 便 biàn huì shēn xīn róu ruǎn suǒ wèi zhù shì huà shí zhì xiàn yǒu zhònɡ bǎo miào ɡuàn dài yīnɡ luò liànɡ ɡuānɡ mínɡ bǎi qiān miào jiē rán zài shēn suǒ shě zhái chēnɡ xínɡ bǎo wǎnɡ xuán zhū bǎo línɡ miào zhēn zhōu biàn xiào shì ɡuānɡ huǎnɡ yào jìn yán lóu ɡuān lán shǔn tánɡ fánɡ ɡé 广 ɡuǎnɡ xiá fānɡ yuán huò huò xiǎo huò zài kōnɡ huò zài pínɡ qīnɡ jìnɡ ān yǐn wēi miào kuài yīnɡ niàn xiàn qián

  fēnɡ huá èr shí

ɡuó měi shí shí rán fēnɡ chuī zhū luó wǎnɡ zhònɡ bǎo shù chū wēi miào yīn yǎn shuō kōnɡ chánɡ zhū luó liú wàn zhǒnɡ wēn xiānɡ yǒu wén zhě chén láo ɡòu rán fēnɡ chù shēn ān diào shì yóu qiū miè jìn dìnɡ chuī bǎo lín shù piāo huá chénɡ zhǒnɡ zhǒnɡ ɡuānɡ biàn mǎn suí ér luàn róu ruǎn ɡuānɡ jié dōu luó mián shànɡ shēn zhǐ suí hái chū ɡuò shí shí hòu huá méi qīnɡ jìnɡ ɡènɡ xīn huá suí shí jié hái zhōu biàn qián shì liù fǎn

  bǎo lián ɡuānɡ èr shí

yòu zhònɡ bǎo lián huá zhōu mǎn shì jiè bǎo huá bǎi qiān 亿 huá ɡuānɡ mínɡ liànɡ zhǒnɡ qīnɡ qīnɡ ɡuānɡ bái bái ɡuānɡ xuán huánɡ zhū ɡuānɡ rán yǒu liànɡ miào bǎo bǎi qiān yìnɡ shì zhēn mínɡ yào yuè lián huá liànɡ huò bàn yóu xún huò èr sān nǎi zhì bǎi qiān yóu xún huá zhōnɡ chū sān shí liù bǎi qiān 亿 ɡuānɡ ɡuānɡ zhōnɡ chū sān shí liù bǎi qiān 亿 shēn jīn xiānɡ hǎo shū zhū yòu fànɡ bǎi qiān ɡuānɡ mínɡ wéi shí fānɡ shuō wēi miào shì zhū ɡè ɡè ān liànɡ zhònɡ shēnɡ zhènɡ dào

jué zhènɡ ɡuǒ èr shí èr 

ā nán ɡuó yǒu hūn àn huǒ ɡuānɡ yuè xīnɡ yào zhòu zhī xiànɡ suì yuè jié shù zhī mínɡ zhù zhù jiā shì qiè chù biāo shì mínɡ hào shě fēn bié wéi shòu qīnɡ jìnɡ zuì shànɡ kuài ruò yǒu shàn nán shàn rén ruò shēnɡ ruò dānɡ shēnɡ jiē zhù zhènɡ dìnɡ zhī jué dìnɡ zhènɡ ā nòu duō luó sān miǎo sān ɡù ruò xié dìnɡ dìnɡ nénɡ le zhī jiàn yīn ɡù

shí fānɡ zàn èr shí sān 

ā nán dōnɡ fānɡ hénɡ shā shù shì jiè jiè zhōnɡ hénɡ shā ɡè chū 广 ɡuǎnɡ chánɡ shé xiānɡ fànɡ liànɡ ɡuānɡ shuō chénɡ shí yán chēnɡ zàn liànɡ 寿 shòu ɡōnɡ nán 西 běi fānɡ hénɡ shā shì jiè zhū chēnɡ zàn shì wéi shànɡ xià hénɡ shā shì jiè zhū chēnɡ zàn shì ɡù lìnɡ fānɡ suó yǒu zhònɡ shēnɡ wén mínɡ qīnɡ jìnɡ xīn niàn shòu chí ɡuī ɡōnɡ yǎnɡ nǎi zhì nénɡ niàn jìnɡ xìn suó yǒu shàn ɡēn zhì xīn huí xiànɡ yuàn shēnɡ ɡuó suí yuàn jiē shēnɡ 退 tuì zhuǎn nǎi zhì shànɡ zhènɡ děnɡ

  sān bèi wǎnɡ shēnɡ èr shí

ɡào ā nán shí fānɡ shì jiè zhū tiān rén mín yǒu zhì xīn yuàn shēnɡ ɡuó fán yǒu sān bèi shànɡ bèi zhě shě jiā ér zuò shā mén xīn xiànɡ zhuān niàn ā tuó xiū zhū ɡōnɡ yuàn shēnɡ ɡuó děnɡ zhònɡ shēnɡ lín 寿 shòu zhōnɡ shí ā tuó zhū shènɡ zhònɡ xiàn zài qián jīnɡ jiān suí wǎnɡ shēnɡ ɡuó 便 biàn bǎo huá zhōnɡ rán huà shēnɡ zhì huì yónɡ měnɡ shén tōnɡ zɑi shì ɡù ā nán yǒu zhònɡ shēnɡ jīn shì jiàn ā tuó zhě yīnɡ shànɡ zhī xīn dānɡ zhuān niàn ɡuó shàn ɡēn yīnɡ chí huí xiànɡ yóu jiàn shēnɡ ɡuó zhōnɡ 退 tuì zhuǎn nǎi zhì shànɡ zhōnɡ bèi zhě suī nénɡ xínɡ zuò shā mén xiū ɡōnɡ dānɡ shànɡ zhī xīn xiànɡ zhuān niàn ē tuó suí xiū xínɡ zhū shàn ɡōnɡ fènɡ chí zhāi jiè xiànɡ fàn shí shā mén xuán zēnɡ rán dēnɡ sàn huá shāo xiānɡ huí xiànɡ yuàn shēnɡ ɡuó rén lín zhōnɡ ē tuó huà xiàn shēn ɡuānɡ mínɡ xiānɡ hǎo zhēn zhū zhònɡ qián hòu wéi rǎo xiàn rén qián shè shòu dǎo yǐn suí huà wǎnɡ shēnɡ ɡuó zhù 退 tuì zhuǎn shànɡ ɡōnɡ zhì huì shànɡ bèi zhě xià bèi zhě jiá 使 shǐ nénɡ zuò zhū ɡōnɡ dānɡ shànɡ zhī xīn xiànɡ zhuān niàn ē tuó huān xìn shēnɡ huò zhì chénɡ xīn yuàn shēnɡ ɡuó rén lín zhōnɡ mènɡ jiàn wǎnɡ shēnɡ ɡōnɡ zhì huì zhōnɡ bèi zhě ruò yǒu zhònɡ shēnɡ zhù chénɡ zhě qīnɡ jìnɡ xīn xiànɡ liànɡ 寿 shòu nǎi zhì shí niàn yuàn shēnɡ ɡuó wén shèn shēn shēnɡ xìn jiě nǎi zhì huò niàn jìnɡ xīn niàn xīn niàn rén lín mìnɡ zhōnɡ shí zài mènɡ zhōnɡ jiàn ē tuó dìnɡ shēnɡ ɡuó 退 tuì zhuǎn shànɡ

wǎnɡ shēnɡ zhènɡ yīn èr shí  

ā nán ruò yǒu shàn nán shàn rén wén jīnɡ diǎn shòu chí sònɡ shū xiě ɡōnɡ yǎnɡ zhòu xiānɡ qiú shēnɡ chà xīn chí zhū jìn jiè jiān shǒu fàn ráo yǒu qínɡ suǒ zuò shàn ɡēn shī zhī lìnɡ ān niàn 西 fānɡ ē tuó ɡuó shì rén mìnɡ zhōnɡ xiānɡ zhónɡ zhǒnɡ zhuānɡ yán shēnɡ bǎo chà zhōnɡ wén yǒnɡ 退 tuì zhuǎn ā nán ruò yǒu zhònɡ<