佛说阿弥陀经

foyuan 2019年4月25日22:05:17
评论
822

yáo qín sān zàng shī jiū luó shí

shì wén shí zài shè wèi guó shù yuán qiū sēng qiān èr bǎi shí rén jiē shì ā luó hàn zhòng suǒ zhī shì

zhǎng lǎo shè jiān lián jiā shè jiā zhān yán chī luó duō zhōu pán tuó qíe nán tuó ā nán tuó luó hóu luó jiāo fàn bīn tóu luó duò jiā liú tuó jié bīn núo luó ā nóu lóu tuó shì děng zhū

bìng zhū wén shū shī wáng ā duō qián tuó cháng jīng jìn shì děng zhū shì huán yīn děng liàng zhū tiān zhòng

ěr shí gào zhǎng lǎo shè cóng shì西 fāng guò shí wàn亿 yǒu shì jiè míng yuē yǒu hào ā tuó jīn xiàn zài shuō

shè míng wéi góu zhòng shēng yǒu zhòng dàn shòu zhū míng

yòu shè guó chóng lán shǔn chóng luó wǎng chóng háng shù jiē shì bǎo zhōu wéi rào shì guó míng wéi

yòu shè guó yǒu bǎo chí gōng shuǐ chōng mǎn zhōng chí chún jīn shā biān jiē dào jīn yín liú chéng shàng yǒu lóu jīn yín liú chē chì zhū nǎo ér yán shì zhī chí zhōng lián huā chē lún qīng qīng guāng huáng huáng guāng chì chì guāng bái bái guāng wēi miào xiāng jié

shè guó chéng jiù shì gōng zhuāng yán

yòu shè guó cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi zhòu liù shí tiān màn tuó luó huā zhòng shēng cháng qīng dàn shéng zhòng miào huā gòng yǎng fāng shí wàn亿 shí shí hái dào běn guó fàn jīng xíng

shè guó chéng jiù shì gōng zhuāng yán

shè guó cháng yǒu zhòng zhòng miào zhī niǎo bái kǒng què yīng shè jiā líng pín qíe gòng mìng zhī niǎo shì zhū zhòng niǎo zhòu liù shí chū yīn yīn yǎn chàng gēn fēn shèng dào fēn shì děng zhòng shēng wén shì yīn jiē niàn niàn niàn sēng

shè wèi niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ zhě guó sān è dào shè guó shàng è dào zhī míng kuàng yǒu shí shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā tuó lìng yīn xuān liú biàn huà suǒ zuò

shè guó wēi fēng chuī dòng zhū bǎo hàng shù bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí zuò wén shì yīn zhě rán jiē shēng niàn niàn niàn sēng zhī xīn

shè guó chéng jiù shì gōng zhuāng yán

shè ! yún hào ā tuó shè guāng míng liàng zhào shí fāng guó suǒ zhàng ài shì hào wéi ā tuó

yòu shè 寿 shòu mìng rén mín liàng biān ā sēng jié míng ā tuó

shè ā tuó chéng lái jīn shí jié

yòu shè yǒu liàng biān shēng wén jiē ā luó hàn fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī zhū zhòng shì

shè guó chéng jiù shì gōng zhuāng yán

yòu shè guó zhòng shēng shēng zhě jiē shì ā zhì zhōng duō yǒu shēng chù shù shèn duō fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī dàn liàng biān ā sēng shuō

shè zhòng shēng wén zhě yīng dāng yuàn yuàn shēng guó suǒ zhě shì zhū shàng shàn rén huì chù

shè shǎo shàn gēn yīn yuán shēng guó

shè ruò yǒu shàn nán shàn rén wén shuō ā tuó zhí chí míng hào ruò ruò èr ruò sān ruò ruò ruò liù ruò xīn luàn rén lín mìng zhōng shí ā tuó zhū shèng zhòng xiàn zài qián shì rén zhōng shí xīn diān dǎo wǎng shēng ā tuó guó

shè jiàn shì shuō yán ruò yǒu zhòng shēng wén shì shuō zhě yīng dāng yuàn shēng guó

shè jīn zhě zàn tàn ā tuó gōng zhī dōng fāng yǒu ā xiàng guāng miào yīn shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiè zhū suǒ niàn jīng

shè nán fāng shì jiè yǒu yuè dēng míng wén guāng yàn jiān dēng liàng jīng jìn shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiē zhū suǒ niàn jīng

shè 西 fāng shì jiè yǒu liàng寿 shòu liàng xiàng liàng chuáng guāng míng bǎo xiàng jìng guāng shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiè zhū suǒ niàn jīng

shè běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān zuì shèng yīn nán shēng wǎng míng shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiè zhū suǒ niàn jīng

shè xià fāng shì jiè yǒu shī míng wén míng guāng chuáng chí shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiè zhū suǒ niàn jīng

shè shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn 宿 xiù wáng xiāng shàng xiāng guāng yàn jiān bǎo huá yán shēn suō luó shù wáng bǎo huá jiàn qiè shān shì děng héng shā shù zhū guó chū广 guǎng cháng shé xiàng biàn sān qiān qiān shì jiè shuō chéng shí yán děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn gōng qiè zhū suǒ niàn jīng

shè yún míng wéi qiè zhū suǒ niàn jīng shè ruò yǒu shàn nán shàn rén wén shì jīng shòu chí zhě wén zhū míng zhě shì zhū shàn nán shàn rén jiē wéi qiè zhū zhī suǒ niàn jiē 退 tuì zhuǎn ā nòu duō luó sān miǎo sān shì shè děng jiē dāng xìn shòu zhū suǒ shuō

shè ruò yǒu rén yuàn jīn yuàn dāng yuàn shēng ā tuó guó zhě shì zhū rén děng jiē 退 tuì zhuǎn ā nòu duō luó sān miǎo sān guó ruò shēng ruò jīn shēng ruò dāng shēng shì shè zhū shàn nán shàn rén ruò yǒu xìn zhě yīng dāng yuàn shēng guó

shè jīn zhě chēng zàn zhū gōng zhū děng chēng zàn gōng ér zuò shì yán shì jiā móu néng wéi shèn nán yǒu zhī shì néng suō guó zhuó è shì jié zhuó jiàn zhuó fán nǎo zhuó zhòng shēng zhuó mìng zhuó zhōng ā nòu duō luó sān miǎo sān wéi zhū zhòng shēng shuō shì qiè shì jiān nán xìn zhī

shè dāng zhī zhuó è shì xíng nán shì ā nòu duō luó sān miǎo sān wéi qiē shì jiān shuō nán xìn zhī shì wéi shèn nán

shuō jīng shě zhū qiū qiè shì jiān tiān rén ā xiū luó děng wén suǒ shuō huān xìn shòu zuò ér